شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

ایزو


ایزو

شرکت نوین نقش پاژ مطلق موفق به دریافت ۶ گواهینامه ایزو در زمینه های مختلف مدیریتی شده است، که به شرح ذیل میباشد :

  • سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
  • سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
  • سیستم مدیریت ایمنیو بهداشت شغلی  ISO45001
  • سیستم ایمنی و محیط زیست HSE
  • سیستم اطلاعات مدیریت MIS
  • سیستم مدیریت یکپارچه IMS

بالا