شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

توپوگرافی معادن


توپوگرافی معادن

۱پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن گلگهر۵ کرمان

کارفرما : شرکت گلگهر

توضیحات : محدوده ۵۳ هکتاری – توپوگرافی معدن – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۲ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن احیا سپاهان سنگان

کارفرما : شرکت احیا معدن سپاهان

توضیحات : محدوده ۴۰۰ هکتاری – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۱۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۱۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۶٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۳ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن دولتی سنگان توده A

کارفرما : شرکت معدن دولتی سنگان

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتاری – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۴ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد اتوبان معدن دولتی

کارفرما : شرکت معدن دولتی سنگان

توضیحات : محدوده ۱۰ کیلومتر باند ۲۵۰ متر – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۵ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن ققنوس

کارفرما : دادگستری خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۶۵۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۶ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن سنگ مرمر میامی

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۷۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۷ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن سنگ مرمر میامی

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۷۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۸ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن سنگ گرانیت شهرستان نهبندان

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۱۰۷ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۹ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن طلا شهرستان نهبندان

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۱۰ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن مس شهرستان سبزوار

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۵۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۱۰۰۰/۱ و ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۱۰۰۰/۱ و ۲۰۰/۱– نقشه تصویری با پیکسل سایز۶٫۵ و ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۱۱ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن در روستای دزک استان چهارمحال بختیاری

کارفرما : شرکت اسپیر

توضیحات : محدوده ۱۱۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱– نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۱۲ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن در روستای دزک استان چهارمحال بختیاری

کارفرما : شرکت اسپیر

توضیحات : محدوده ۱۵۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۱۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱– نقشه تصویری با پیکسل سایز ۶٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۱۳ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن تجاری چارک

کارفرما : سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری شرکت تصویرسازان آرون کیش

توضیحات : محدوده ۱۵۰ هکتار – توپوگرافی– تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱– نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی و تهیه مدل سه بعدی روان با قابلیت اندازه گیری

۱۴ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن کلات رضوی استان خراسان رضوی

کارفرما : آستان قدس

توضیحات : محدوده ۱۳۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۵ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن حجیب استان قزوین

کارفرما : شرکت اسپیر

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۶ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن چلمبر استان قزوین

کارفرما : شرکت اسپیر

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۷ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن خوراب استان خراسان رضوی

کارفرما :  سازمان زمین شناسی واحد شمال شرق

توضیحات : محدوده ۸۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۸ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن تجرود استان خراسان رضوی

کارفرما :  سازمان زمین شناسی واحد شمال شرق

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۹ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن سدیم کربنات استان سمنان

کارفرما : شرکت سدیم کربنات سمنان- مشاور شرکت معدنی اسپیر

توضیحات : محدوده ۱۵۰ هکتار– توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۲۰ –پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد معدن سرچشمه محلات استان اراک

کارفرما :  معدن سرچشمه محلات

توضیحات : محدوده ۳۸۰ هکتار – توپوگرافی- تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی مدل سه بعدی جهت طراحی


بالا