شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

کاداستر(مسطحاتی و توپوگرافی)


کاداستر(مسطحاتی و توپوگرافی)

 

۱پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای دابانلو

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۹۰ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه وضعیت موجود به همراه عرصه و اعیان (مسطحاتی و توپوگرافی)

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM

2پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای پیرگاوگل

کارفرما: داره ثبت         

توضیحات: محدوده ۳۰ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه وضعیت موجود کاداستر (مسطحاتی و توپوگرافی)

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM

3-پروژه نقشه برداری توسط پهپاد شهرستان گوجان

کارفرما: شهرداری

توضیحات: محدوده ۱۸۰ هکتاری – شهری – تهیه نقشه کاداستر شهری (مسطحاتی و توپوگرافی)

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM

4پروژه نقشه برداری توسط پهپاد تیس سیستان و بلوچستان

کارفرما: بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان

توضیحات: محدوده ۳۸۵ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۵پروژه نقشه برداری توسط پهپاد چلیچه چهارمحال و بختیاری

کارفرما: بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری

توضیحات: محدوده ۱۲۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۶پروژه نقشه برداری توسط پهپاد دامپزشکی تهران

کارفرما: شرکت خصوصی

توضیحات: محدوده ۱۲هکتاری – کاداستر شهری – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۷پروژه نقشه برداری توسط پهپاد مزرعه کتول گلستان

کارفرما: شرکت خصوصی

توضیحات: محدوده ۱۱۰ هکتاری – کاداستر شهری – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: تصویر جهت تهیه نقشه

۸پروژه نقشه برداری توسط پهپاد وردنجان کهکیلویه و بویراحمد

کارفرما: بنیاد مسکن کهکلویه و بویر احمد

توضیحات: محدوده ۱۶۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۹پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای نگینان استان خراسان جنوبی

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۶۰ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه وضعیت موجود به همراه عرصه و اعیان(مسطحاتی و توپوگرافی)

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM

10پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای علمده استان مازندران

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۱۲۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

 

 

۱۱پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای میر علمدار استان مازندران

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۵۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۲پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای شیخ رجه استان مازندران

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۲۰۵ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراح

۱۳پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای قاضی محله استان مازندران

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۱۲۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۴پروژه نقشه برداری توسط پهپاد شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما: اداره ثبت اسناد

توضیحات: محدوده ۷۰۰ هکتاری – کاداستر شهری – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۵پروژه نقشه برداری توسط پهپاد روستای سنجد استان خراسان شمالی

کارفرما: بنیاد مسکن

توضیحات: محدوده ۱۵۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۶پروژه نقشه برداری توسط پهپاد شهرستان الوند زنجان

کارفرما :بنیاد مسکن زنجان

توضیحات: محدوده ۴۵ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۷پروژه نقشه برداری توسط پهپاد شهرستان پلاس زنجان

کارفرما :بنیاد مسکن زنجان

توضیحات: محدوده ۴۷ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۸پروژه نقشه برداری توسط پهپاد خلیفه قشلاق زنجان

کارفرما :بنیاد مسکن زنجان

توضیحات: محدوده ۳۵ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۹پروژه نقشه برداری توسط پهپاد خیرآباد خنداب زنجان

کارفرما: بنیاد مسکن زنجان

توضیحات: محدوده ۱۳۰ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۲۰پروژه نقشه برداری توسط پهپاد داشلوجه زنجان

کارفرما :بنیاد مسکن زنجان

توضیحات: محدوده ۵۴ هکتاری – کاداستر عرصه و اعیان و وضعیت موجود – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده: نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی


بالا