شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

مسیر انتقال نیرو و حریم بستر رودخانه


مسیر انتقال نیرو و حریم بستر رودخانه

۱پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد خط انتقال عسلویه

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران

توضیحات : محدوده ۱۵ کیلومتر – کوهستان سخت

خروجی ارائه شده : تصویر با استفاده از سیستم UAV جهت تهیه نقشه توپوگرافی

۲پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد رودخانه کشف رود

کارفرما : آب منطقه ای مشهد

توضیحات : محدوده ۱۵۰ هکتار – دشت –

خروجی ارائه شده : نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM

3پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد روستای برناورد(مقیاس ۲۰۰/۱)

کارفرما : شرکت گاز خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۱۸ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۴پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد روستای علی بیگ(مقیاس ۲۰۰/۱)

کارفرما : شرکت گاز خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۱۹ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۵پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد روستای کاسف (مقیاس ۲۰۰/۱)

کارفرما : شرکت گاز خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۲۱٫۵ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۶پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد روستای سنگپیر(مقیاس ۲۰۰/۱)

کارفرما : شرکت گاز خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۲۰٫۵ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۷پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد روستای کلاته جمعه (مقیاس ۲۰۰/۱)

کارفرما : شرکت گاز خراسان رضوی

توضیحات : محدوده ۲۲ هکتاری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۳٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۸پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم و بستر رودخانه های شهرستان تربت حیدریه (مقیاس ۲۰۰۰/۱)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای

توضیحات : محدوده ۲۵ کیلومتری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۷٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۹پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم و بستر رودخانه های شهرستان کلات مشهد (مقیاس ۲۰۰۰/۱)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای

توضیحات : محدوده ۵۰ کیلومتری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۷٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۰پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم و بستر رودخانه های شهر مشهد (مقیاس ۲۰۰۰/۱)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای

توضیحات : محدوده ۷۰ کیلومتری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۷٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

۱۱پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم و بستر رودخانه های شهرستان درگز (مقیاس ۲۰۰۰/۱)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای

توضیحات : محدوده ۳۰ کیلومتری – نیمه شهری – تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۷٫۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۲پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد کمربندی شهر سنگان خواف (مقیاس ۵۰۰۰/۱)

کارفرما : شرکت مهندسین مشاور راه و تبادل

توضیحات : محدوده ۳ کیلومتری باند ۱۰۰ متر – توپوگرافی – تهیه نقشه توپوگرافی مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۳پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد اتوبان مشهد-چناران (مقیاس ۵۰۰/۱)

کارفرما : وزارت کشور

توضیحات : محدوده ۵۰۰۰ هکتاری – توپوگرافی – تهیه نقشه توپوگرافی مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۴پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد اتوبان زنجان

کارفرما : شرکت خصوصی

توضیحات : محدوده ۲۵ کیلومتر باند ۱۰۰ متر– توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۵پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد خطوط راه بردسیر به سیرجان استان کرمان

کارفرما :  شرکت مهندسین مشاور پلرود- اداره راه استان کرمان

توضیحات : محدوده ۵۰ کیلومتر باند ۶۰۰ متر (۳۰۰۰ هکتار) – توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۶پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم بستر رودخانه روستای عبداله آباد سرخه استان سمنان

کارفرما :  آب منطقه ای سمنان

توضیحات : محدوده ۴ کیلومتر باند ۱۰۰ متر– توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۷پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد حریم بستر رودخانه روستای چاشم استان سمنان

کارفرما :  آب منطقه ای سمنان

توضیحات : محدوده ۶ کیلومتر باند ۱۰۰ متر– توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۸پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد مسیر خط انتقال اصلی و فرعی گاز شهرستان بهبهان استان کهکیلویه و بویراحمد

کارفرما :  شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد

توضیحات : محدوده ۷۵ کیلومتر باند ۱۰۰ متر– توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۱۹پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد مسیر راه شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان

کارفرما :  اداره راه استان سیستان و بلوچستان

توضیحات : محدوده ۱۰ کیلومتر باند ۵۰۰ متر– توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۲۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۲۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی

۲۰پروژه : نقشه برداری توسط پهپاد مسیر رودخانه شهر قدس استان تهران

کارفرما :  شهرداری قدس

توضیحات : محدوده ۱۰۰ هکتار – توپوگرافی – تهیه نقشه مقیاس ۵۰۰/۱

خروجی ارائه شده : نقشه استاندارد مقیاس ۵۰۰/۱ – نقشه تصویری با پیکسل سایز ۵ سانتی متری – ابر نقطه رنگی سه بعدی جهت تشکیلDEM – مدل سه بعدی جهت طراحی


بالا